1.
אייַזיק מאיר דיק      מאַנגער איציק           
אין לייבוש קאַמינסקיס שטוב האָבן זיך איבערגעשריגן קולות. ער, רב לייבוש קאַמינסקי, האָט געשריגן׃ „ס׳וועט זייַן אַזוי ווי איך וויל“. זייַן ווייַב, די אשה צנועה פּערעלע, האָט זיך געבעטן׃ „נאָר נישט מיט כּעס, לייבוש, ביז איבערמאָרגן וועט זי זיך נאָך איבערטראַכטן, זי איז אַ געטרייַע טאָכטער און וועט טאָן וואָס טאַטע־מאַמע וועט הייסן“...Expand   Print version | Save to file