СТѢНА

1. Высокая ограда (преимущественно из камня, кирпича) тж. образно и перен.; вертикальная плоскость, ограничивающая объем здания, помещения, сооружения

. Градъ... отъселенъ бысть и лишенъ бѣ стѣнъ (τῶν τειχῶν). Псалт.Чуд.&sup&1&sup&, 60. XI в.

Имяше божьствьная твоя душа и непорочьна, присносъборьне Дмитрие, небесьнааго Иерусалима въселение, егоже стѣны въ прѣчистѣи руцѣ невидимааго Бога въписаються (τὰ τείχη). Стихирарь, 38 об. XII в.

(955): Премудрость на исходищихъ поется, на путѣхъ же дерзновение водить, на краихъ же стѣнъ забралныхъ проповѣдается, во вратѣхъ же градныхъ дерзающе глаголеть. Соф. I лет.&sup&1&sup&, 105. XV–XVI вв.

(1389): Град же свои Москву стѣнами каменными чюднѣ огради. Моск.лет., 215. XVI в.

От каменного города, от Климонтовскои каменнои проходнои башни с приходу с лица по валу деревяные рубленые крытые стены с тарасы до деревянои воротнеи башни двенатцат<ь> саженъ. Переп.росп.Новг. № 98, 60. 1665–1666 гг.

Твое ж(е) слово разрушает горы, и силные стены можешъ низлагати. Артакс.действо, 150. 1672 г.

Стѣна городная, городовая, городская, градная, градская. Варваръ дѣля по вься нощи стрѣгоми суть стѣны градьныя воины (τὰ τείχη τῆς πόλεως). Патерик Син., 125. XI в.

(1382): Пришедше близъ стѣнъ градскихъ по опасу, и начаша глаголати къ народу, сущему на стѣнахъ. Ник.лет. XI, 75. XVI в.

И ту есть близ монастыря того живет жидовъ много при мори, возлѣ городную стѣну. Х.Стеф.Новг., 55. XVI в. ~ XIV в.

На сѣх днях шпанские люди у города Фиерана немалое мѣсто городцкои стены нарядом проломили и четыре угол<ь>ные башни до почвы збили. Куранты&sup&3&sup&, 73. 1646 г.

Городовая стѣна разсѣлась отъ земли до зубцовъ, и каменье висятъ. Оп.ветх.Моск.кр., 2. 1667 г.

|| Перен. Защита; опора, оплот. Пѣснословимъ вьси блг҃аго Га҃, дарова(въ)шаго намъ стѣну на врагы необориму и непреклоньное утвьрьжение вьсьгда от бѣдъ избавляющаго насъ Михаила стг҃о (τεῖχος). Мин.сент., 051. 1096 г.

Радуися, прѣстоле Бжи҃и, вѣрьнымъ стѣно (τὸ τεῖχος). Мин.Пут.&sup&3&sup&, 54 об. XI в.

(1157): Пресвятая госпоже владычиця Богородица, рожшиа Христа Бога нашего, стѣна, и помощь, и упование всѣмъ. Ник.лет. IX, 210. XVI в.

Всещедрыи убо Бгъ҃... будет ти стѣна крѣпка от лица вражия. Требник, 110. XVI в.

– Стѣною, в знач.нареч. а) Как стена. Пучина раздьрася, и многошьпътьныи гласъ влънъ раступися, неудьрьжаньная пучина морьская стѣною одесную и стѣною ошуюю имъ бысть. (Сл.Ио.Злат.) Усп.сб., 408. XII–XIII вв.

б) В виде стены. Струш – птица есть во Африкии... А яица кладет в теплой песок, и оградив от воды крепко песком, стеною и загребши, отходит прочь. Алф.&sup&1&sup&, 217 об.–218. XVII в.

2. Вертикальная часть строения, служащая для поддержания крыши и перекрытий, а также для разделения внутренних помещений

. Члв҃къ сълазя отъ одра своего, гля҃ въ дши҃ своеи: кто мя видить? И стѣны за(с)тоять мя и никътоже мене видить (Сирах. XXIII, 18: οἱ τοῖχοι). Изб.Св. 1076 г.

, 366. (1204): И подъ тряпезою кръвъ наидоша 40 кадие чс҃таго зл҃та: а на полатѣхъ и въ стѣнахъ и въ съсудохранильници невѣде колико злата и сребра. Новг. харат.лет., 146. XIII в.

Видѣ сусѣкъ тъ, иже бѣ пьрьвѣе тъщь, и млт҃вами прп҃дбьнааго оця҃ нашего Феодосиа пълънъ сущь мукы, якоже прѣсыпатися еи чрѣсъ стѣну на землю. (Ж.Феодос.Нест.) Усп.сб., 116. XII–XIII вв.

А продал есми стены голые без мосту и без лествицы, а взял есми на том амбаре четыре рубли. А.Кир.-Б.м., отд. 1, А, 19. Купчая 1580–1581 гг.

3. Вертикальная боковая поверхность скалистой горы, круча, обрыв

. Будуть ли си вьси съпадаущеися или съ стѣны, или съ коня, или утапауште... ту страсть прияли ли отъ зависти и дѣиствия сотонина (κρημνιζόμενοι). Изб.Св. 1076 г.

, 512. Агапии же иде подълъгъ моря многы дьни и обрѣте стѣны высокы и видѣ двьрьця въ стѣнахъ [ἐν αὐταῖς] и (въ)лѣзе въ ня по степеньмъ (πέτρας). (Сказ.Агапия) Усп.сб., 473. XII–XIII вв.

Лавра же святаго Савы есть уставлена отъ Бога дивно и несказанно: потокъ бѣ нѣкако страшенъ и глубокъ зѣло и безводенъ, стѣны имя [вар.: имать, имѣя] бѣ высоки, и на тѣхъ стѣнахъ лпятъ келии, прилѣплены и утвержены отъ Бога нѣкако дивно. Х.Дан.иг., 54. 1496 г. ~ 1113 г.

И иную десят<ь> тысящь мужеи поимаша снв҃е Июдини и приведоша на щелию нѣкоторыя стѣны, съвергоша же их от высоты стремотыч<ь>, иже всѣ рассѣдошяс<я> (petrae). (2 Пар. XXV, 12) Библ.Генн. 1499 г.

И тамо убо внутрь пустыня великия Скифия есть дебрь велми глубока, стѣнами камеными обоюду огражена; да того ради... не мощи вьзрѣти дна. Алф.&sup&1&sup&, 98. XVII в.

4. Скала, большой камень (ср. сербохорв. стéна)

. И сътвори [царь Озия] въ Иерс҃лимѣ различныя роды махинасъ, которыя въ стлъпѣх положи... да мещут стрѣлы и стѣны великыя (saxa). (2 Пар. XXVI, 15) Библ.Генн. 1499 г.

5. Неопределенная мера пряжи, зависящая от длины стены избы, в которой она прялась

. И взял грабежомъ пищал<ь> да сукна сермяжного двадцат<ь> аршин... шесть стен пряжи тонкои да тое ж пряжи шесть клупковъ. Смол. словарь, 286. XVII в.

6. Тесный сомкнутый ряд или сплошная масса чего-л., образующая преграду, завесу

. И дом свои основа Соломон... и основа дом древом ливанском... и ·҃г· стѣны столпъ (3 Цар. VII, 39: τριῶν στίχων ‘в три ряда’). (3 Цар. VII, 1) Библ.Генн. 1499 г.

Аз же возрѣвъ и видѣхъ стѣну облачну, отъ воды и до небеси стоящу (τεῖχος νεφέλης). (Х.Зос. к рахм.) П.отреч. II, 82. XVII в.

à В четырехъ стѣнахъ – в закрытом помещении

. В сихъ четырехъ [стихиях], якоже в четырехъ стѣнахъ, в домѣ тѣлесном по образу нѣкия голубицы затворена есть дша҃ (τοὶχοις). Скрижаль, IV, 24. 1656 г.

Дати въ стѣну – заплатить штраф в казну. А хто сю грамоту новогородьскую переступить... и онъ дасть посаднику и тысяцкому и всему господину Великому Новугороду пятьдесятъ рублевъ въ стѣну. Гр.Новг. и Псков., 151. 1448–1454 гг.

А хто иметь наступатися на тыи островы чресъ сию жаловалную Великого Новагорода грамоту, а тои дасть Великому Новугороду сто рублевъ в стѣну. Там же, 153. 1459–1469 гг.

Затворити, утвердити въ стѣнѣ – заключить в темницу. (1205): Николу яша и жену его я Мюрчюфлъ, и въсади я въ тьмницю, и Ольксу Исаковиця утвьрди въ стѣне. Новг.харат.лет., 141. XIII в.

(1204): По семъ же цареградци изымаша Алексѣа Исаковичя за зло, еже сотвори, и затвориша и въ стѣнѣ, а Олексѣя Мирцыуфла царемъ поставиша. Ник.лет. X, 39. XVI в.