1.און דאַן איז געקומען די גרויסע שוואַרצע כמאַרע, וועלכע האָט פֿאַרשוואַרצט אַלע אונדזערע טרוימען און אייַנגעשלונגען אונדזערע טייַערסטע.אויסטערליש זייַנען די וועגן פֿון מענטשן, און אויסטערליש די צופֿאַלן, וואָס רייַסן זיך אַרייַן אין דעם מענטשנס לעבן.זיי בלייַבן פֿאַרשפּינט אין דעם געוועב, וואָס הייסט לעבן. (לעבנס־פֿראַגן2008.03-04)