1.
די מעשׂיות פֿון הערשל זומערווינט      מאַנגער איציק           
זלמן דער שענקער האָט אים געהאָלפֿן אַרויפֿלייגן דאָס פֿעסל ווייַן אויפֿן וואָגן.Print version | Save to file