1.
פֿאָרווערטס            2007.09     
די מיליץ דאַרף ניט באַוואַכן די ייִדישע בנינים. די ביראָבידזשאַנער האָבן אונדז באַגריסט מיט אַ וואַרעמען — "שלום". די מענטשן זענען ראַיעל און טאַקע פֿרײַנדלעך.Expand   Print version | Save to file