kitras- (N,neuter)
nom,sgki-tara/i-sa
ki-tara/i-sa¦¦