Karhuha- (N,common)
nom,sg(DEUS)kar-hu-ha-sa
(DEUS)kar-hu-ha-sá
(DEUS)ka+ra/i-hu-ha-sa
(DEUS.CERVUS3)kar-hu-ha-sa
(DEUS)ka+ra/i-hu-ha-sá
acc,sg…(DEUS)kar-hu]-ha-na
dat,sg(DEUS)kar-hu-ha-ia
(DEUS)CERVUS3+ra/i-hu-ha-ia
(DEUS)ka+ra/i-hu-ha-ia
gen(DEUS)kar-hu-ha-sa
ins(DEUS)kar-hu-ha-ti-i
poss,acc,sg,common(DEUS)kar-hu-ha-si-na
poss,ins(DEUS)ka+ra/i-hu-ha-sa-ti
(DEUS)kar-hu-ha
sg…]x-hu-ha[…
(DEUS)ka+ra/i[…]