kar(a)i- (di) (V)
fin,pst,act,3p,sg(“*402+*195”)ka-ri+i-tà
fin,imper,act,3p,sgka+ra/i-tu