hastalli(ya)- (A)
nom,sg,commonHEROS
HEROS-sa
HEROS-li-sa
¦HEROS-s‹á›
¦HEROS-sa
¦HEROS-ti-i-sá
HEROS-ti-sa
HEROS-li-sà
¦HEROS-li-i-sá
HE[ROS
¦HEROS-li-i-sa
‹HEROS›
HEROS-sa4
nom,sg,neuterHEROS
nom,pl,neuterHEROS