azzalli(ya)- (N,neuter)
nom,sg(PANIS.PITHOS)á-zá-li-za
PANIS.PI]THOS-[li]-za
gen(PANIS.PITHOS)á-zá-li-sá
(“PANIS.PITHOS”)á-za-li-sa-pa-wa/i