as (PRO,pron_cl,3p,sg)
acc¦SUPER+ra/i-a-wa/i-ta
SUPER+ra/i-pa-wa/i-tu-ta
dat¦wa/i-tu-u
wa/i-tú-’
wa/i-tu-u
wa/i-tu
wa/i-tu-ta
wa/i-tú-ta-’
wa/i-tu-’
wa/i-tu-ta-’
wa/i-tu-tá-’
wa/i-tú-ta
¦wa/i-ru-ta
¦9-za-ha-wa/i-tú
wa/i-tu-u-ta
wa/i-tú-u
FEMINA-ti-ia-ti-ia-za-ha-wa/i-tú-u
¦ma-wa/i-tú-wa/i-sa
*a-wa/i-tú-ta
(BOS.ANIMAL)wa/i-wa/i-pa-wa/i-tu!
CAELUM-si-pa-wa/i-tú
wa/i-tú-wa/i-na-’
¦wa/i-tú
[wa/i-t]ú-’[
SERVUS-lá/í-sa-pa-wa/i-tu(-)mi
]wa/i-tú-u-ta
[...]x-ru-ta
CAELUM-pa-wa/i-tú-tá
[...]pa-wa/i-[x]-tá
¦(“ANNUS”)¦¦u-sa-li-ia-pa-wa/i-tu-u
¦ARHA-pa-wa/i-tú-wa/i-tà-ta
-p]a-w[a/i]-tú-tá
¦CUM-ha-wa/i-tú
pi-ia-tu-há-wa/i-tu-u
[wa/i]-tú-tá-’
mu-pa-wa/i-tu-’
¦wa/i-tú-u
¦wa/i-tú-’
wa/i-tú-tá-’
¦wa/i-tu-wa/i-tà-’
¦za-pa-wa/i-tu-ta
wa/i7-tù-’
CAELUM-sa-pa-wa/i-tú-tá
¦*a-wa/i-tu
(CAPUT)ha+ra/i«-ma»-ha-si-ha-wa/i-tu-u
ni-pa-wa/i-tú-ta
¦za-zi-pa-wa/i-tú
ICAPUT-ti-ia-za-ha-wa/i-tu-ta
m[u?-pa-wa/i]-tú-tá-’
[CAEL]UM-si-i-pa-wa/i-tú
Itu-wa/i-ti-sà-pa-wa/i-tu-u-ta
¦a+ra/i-ia-ha-wa/i-tu-u
¦pi-ia-tu-há-wa/i-tu
(DEUS)TONITRUS-hu-zi/a-sa4-pa-wa/i-tú-tax
¦wa/i-tu-‹u?›
CUM-ni-pa-wa/i-tú-ta-’
¦(“DEUS”)ma-ru-wá/í-wá/í-ni-sa-pa-wá/í-tu-ta
wa/i-tu-u-(B)ta-i
wa/i-tú
“9”-wa/i-i-za-ha-wa/i-tú
za-pa-wa/i-tu
SUPER+ra/i-pa-wa/i-tu-ta
i-zi-i-tà-pa-wa/i-tú
á-mu-pa-wa/i-tu
¦tá-ti-sa-pa-wa/i-tú-tá
FEMINA-ti-i[a]-ti-pa-wa/i-tú
pi-ià-tù-há-wá/í-tú
("VIA")ha+ra/i-w[a/i]-ta-z[a]
¦tá-ti-sa-pa-wa/i-tú-ta
¦[ha]ra/i-[na-w]á/í-ní-sa-pa-wa/i-tu-u-ta
(“CAELUM”)ti-pa-sa-ti-sa-pa-wa/i-tu-u
a-mi-sa-há-wa/i5-tú-tax
‹¦wa/i›-tu-u-wa/i-na
¦wa/i-tu-’
‹wa/i›-tu-u
[wa/i-tu-u
wa/i-tu-tà-’
CUM-pa-wa/i-tu
¦u-sa-li-pa-wa/i-tu-u
[á-mi-pa-wa/i]-mi-i-tu-’
í-sà-tara/i-la-ti-pa-wá/í-tu-wa/i-t[a
wa/i-tú-[ta]-’
‹(“X›”)á-pi-tá-pu-tu-wa/i-s[a]-pa-w[a/i-t]u
wa/i-ru-ta
¦[w]a/i-tú
¦wa/i-tu-ta
¦wá/í-tu-u
wa/i-tú-tá
¦pi-iá-tù-há-wa/i-tu4-u
¦wa/i-tu
POST+ra/i-zi-pa-wa/i-tú
*a-wa/i-tú
tú-ta-’[
wa/i-tu-ta-’[
wa-tú-’
wa/i-tu-u?
x-x-x-x-wa/i-li-pa-wa/i-tu-tá
¦(*273)wa/i+ra/i-pi-ha-wa/i-tú
datreflwa/i-ti-’
ni-pa-wa/i-ti
¦wa/i-ti
¦wa/i-ti-i
‹¦›"‹(TERRA)›"ta-sà-kwa/i+ra/i(B)-sa-pa-wa/i+ra/i
¦á-pi-ha-wa/i+ra/i-ta
9-ti-sa-ha-wa/i-ti‹-i?›
wa/i-ti-i
wa/i-ti
ARHA-pa-‹wa/i?›-ti-i
¦wa/i-ti-ia-ta
¦á-pa-ti-pa-wa/i+ra/i-ta
]x-wa/i-ti
wa/i-ti-ia-na
[NEG2]-a-pa-wa/i-ti
¦OMNIS.MI-sa-ha-wa/i-mu-ti-i
za-pa-wa/i-ti-ta
[...]¦¦(-)wa/i-ti-ta-’
¦(PUGNUS)wa/i+ra/i-ma-a-ti-pa-wa/i-t[i?]
¦hwa/i-sa-pa-wa/i-ti-i
¦OMNIS-mí-sà-wá/í-ti-í
¦wa/i-ti-ta
wa/i-ti-i-’
CAPUT-ti-sa-wa/i+ra/i
¦*a-wa/i-ti
¦wa/i-[ri+i]-ia-sa-ta
*a-pa-wa/i-ti-i
nom,neuterwa/i-ma-ta
wa/i+ra/i
ni-pa-wa/i+ra/i
¦(“POST”)á-pa-pa-wa/i-mu-ta
acc,neuter*a-wa/i-tà
¦NEG2-ha-wa/i-tà
¦wa/i-ti-ia-ta
[wa/i-t]à-’
wa/i-ma-lá/í
¦wa/i-t[à]
¦wa/i-tu-wa/i-tà-’
[...]-wa/i-tà
ní-pa-wa/i+ra/i
(CAPERE+SCALPRUM)kwa/i-za-tà-pa-wa/i-tà-ta
wa/i-tà-’
…]¦á-mu-ha-wa/i-tà-’
¦a-wa/i-tà
¦wa/i-mi-ia-tá
wa/i-tà
¦NEG2-pa-wa/i-tà
¦ARHA-pa-wa/i-tú-wa/i-tà-ta
[...]-pa-wa/i+ra/i
zi-pa-wa/i+ra/i
ta-ma-tà-pa-wa/i-tà
wa-ara/i
¦wa/i-ma-tà
¦wa/i-tà
wa/i-ra+a
CAPERE+SCALPRUM-pa-wa/i+ra/i
acc,commonwa/i-na
wa/i-na-’
¦wa/i-na-’
¦wa/i-na
¦wa/i-ná
¦wa/i-za-na
wa/i-ta
ni-pa-wa/i-na
¦wa/i-ma-na
¦á-pa-sá-há-wá/í-ta
(DEUS)ku-pa-wa/i-na
¦á-mu-pa-wa/i-na
(CAPERE+SCALPRUM) ‹kwa/i›-z[a]-tà-pa-wa/i-na
¦wa/i-[n]a?
‹¦wa/i›-tu-u-wa/i-na
¦ni-i-pa-wa/i-na
¦kwa/i-i-pa-wa/i-na
á-mu-pa-wa/i-na
¦(DEUS)LUNA+MI-pa-wa/i-na
pa-sá-‹pa-wa/i-na›
¦“COR”-tara/i-pa-wa/i-na
wá/í-na
¦á-pa-sa-há-wa/i-ta-’
¦“LUNA”-ma-sá-pa-wa/i-na
¦á-pi-wa/i-ma-na
¦‹x›(-)pa-ha-[...]-pa-wa/i-na
w[a/i]-ta
[...](-)wa/i-ta
ni-pa-wa/i-tá
[m]u-pa-[w]a/i-[n]a
¦ni-pa-wa/i-ta-’
¦“MALLEUS”-wa/i-t[á]
ku-ma-ti-ia-na¦
wa/i-tá-’
[NEG2-a-ha-wa/i-na]
a-wa/i-ní
]wa/i-na
¦a-wa/i-na
á-ta-ha-si-zí-pa-wa/i-na
á-mu-[p]a-wa/i-na
[...]mara/i-[x]-sa-pa-wa/i-na(URBS)
“X”(-)wa/i-si-ia-na
*a-[wa/i]-ta
¦kwa/i-sa-pa-wa/i-ta
wá/í-tá-’
-]z[a?-]tà-‹pa/ha›-wa/i-na
¦á-ta(B)-há-s[i-zi]-pa-wá/í-na
¦NEG2-wa/i-na
*a-wa/i-tá
NEG2-pa-wa/i-na
¦á-tá-na-wa/i-na¦¦-’
¦wa/i-ta
MALLEUS.CAPERE-pa-wa/i-na
*a-wa/i-tú
wa/i-ma-na-’
¦á-ta-ha-si-zi-pa-wa/i-na
wa/i-ti-ia-na
(DEUS)ni-ka-ru-ha-sa-pa-wa/i-na
a+ra/i-ma-li-sa-pa-wa/i-na
(-)wa/i-NEG2
wa/i-tú-wa/i-na-’
¦a-ta-pa-wa/i-na
(DEUS)TONITRUS-hú-za-sá-pa-wa/i-na
(“CAELUM”)ti-pa-sa-si-zi-pa-wa/i-na
¦zi-pa-wa/i-na
¦ni-pa-wa/i-ta
]NEG2-na
wa/i-n[a?]-[’?]
¦kwa/i-pa-na
¦SUB-na-pa-wa/i-ma-za-na
¦ta-nu-wa/i-ha-wa/i-na
¦ku-ma-za-sa-pa-wá/í-na[...]í
u-za5-sa-wa/i-ma-ta-’
wa/i-ma-na
nom,commonwa/i-sa-’
¦ma-pa-wa/i-sa
¦ma-pa-sa
¦ni-pa-wa/i-sa
¦wa/i-sá
wa/i-sa
zi-ma-pa-wa/i-sa
wa/i-sá
wa/i-ma-sa-’
wa/i-ma-sa
ma-pa-wa/i-sa
ni-pa-wa/i-sá
¦ma-wa/i-sa
wa/i-ma-sá
¦kwa/i-sà-’-wa/i-sa-’
¦kwa/i-sà-ha-wa/i-sa
¦ma-pa¦¦-wa/i-sa
¦NEG2-pa-wa/i-sa
NEG2-pa-wa/i-sa
[ARHA]-‹pa-wa/i›-sá
kwa/ix-i[...?]-pa-wa/i-[sa]
¦wa/i-ma-sa-ta-’
¦‹wa/i-sà›
s]a-wa/i-sa[...]mu
¦ma-wa/i-tú-wa/i-sa
[n]í-pa-wá/í-sa-ta-’
¦wa/i-sa
¦wa-pa-wa/i-sa
ma-wa/i-sá
¦INFANS-ní-i-sa-wa/i-sá
ma-¦¦-pa-wa/i-sa
¦kwa/i-i-sà-wa/i-sa
¦wa/i-[ri+i]-ia-sa-ta
wa/i-sa-’[
¦a-wa/i-sa
a-wa/i-sa
]wa/i(-)sa-ta
a-wa/i-sa6
[wa/i-sa]-’
kwa/i-sa-pa-wa/i-sa-’
ni-pa-wa/i‹-sa?›
NEG2-ha-wa/i-sa
[NE]G2-[p]a-wa/i-sa[…
¦ní-pa-wa/i-sa
ní-pa-wa/i-sa
wa/i-sa-[tá/tà]-’
¦á-na(REGIO)-pa-wa/i-sa
¦SUPER+ra/i-li4-ha-wa/i-sá
]-sa
ma-wa/i-sa
¦INFANS-ni-sa-wa/i-sá
N[EG2-pa-wa-sa
¦u(-x?)-pa-tara/i-pa-wa/i-sá
SUPER+ra/i-li-há-wa/i-sá
¦ni-pa-wa/i-sa-’