Anaittawan(ni)- (A)
acc,pl,neuter¦á-na-i-tá(REGIO)-wa/i-na-’