hwahhursant(i)- (N,common)
nom,pl[hu-]u-uh-hur-ša-an-ti-in-zi
hu-wa-ah-hur-ša-an-ti-in-zi
hu-]wa-hur-ša-an-ti-in-z[i]
hu-u-uh-hur-ša-a[n-t]i-in-zi