dar (0,cl)
a=aš=tar
tap-pa-ši=tar
[pa=wa=a]n=tar
ma-a[l-ha-aš-ša-aš-ši-iš=pa=tar
[                 za-a-a]r-za=tar
a=a]n=tar
pa-a=tar
a-la?-ni-in=tar
[                -a]n=tar
[ku-iš=wa=tar
URUDU=pa=tar
[ma-al-ha-aš-ša-aš-ši-iš=pa=]tar
a-aš-du=wa=aš=tar
ku-iš=tar
ma-am[-m]a-na=tar
a=an=tar
ma-al-ha-aš-ša-aš-ši-iš=pa=tar
pa=wa=an=tar
ha-ah-ha=pa-a=t-tar
[ku-]i-iš=tar
ma-am-ma-an-na=tar
pa-a[=tar
-]li-in=tar
ma-am-m[a-an-na=tar]
ša-ar-ri=wa=tar
-]i-p-pa=tar
DINGIR.MEŠ=tar
[    ]x-ta=du=tar
ku[-i]š=tar
a=wa=tar
m]a-am-ma-an-na=tar
a=tar
ku-wa-la-na-al-li-in=tar
a=wa=ti=(y)a-an=tar
[(a=aš=ta)]r
a=(a)ta=tar
[ku(-i-iš=tar