ba (0,cl)
na-a-nu-um=pa
za-aš=pa
na-a[(-wa=pa)
[(x-ti=pa
]x-za=pa=wa=ti
]x-ni=pa=wa
[t]a?-a-pa-am=pa=ti
-]zi=pa=ku-wa
LÚ.E.DÉ=pa=an
[ma-al-ha-aš-ša-aš-ši-iš=pa=]tar
UG«.TUR?»-in=pa
[M]UN-ša=pa
ma-al-ha-a]š-ša-aš-ši-iš=pa
-]iš=pa
za-aš=pa-a=t-ta
u-za-aš=pa=wa
ku-i=pa=ku=ni=(y)a-aš
MUN-ša=pa-a=[t-ta
za-a=pa
[a]d-du-wa-al-za=pa-a=t-ta
na-a[(-nu-um=pa=du
za-am=pa=ku-wa
ú-i-it-pa-ni-im=pa=an
pa-a
za-ar-ti=pa=du=ti=ta
e-hu-zi-pa-aš
[(ni-iš=pa=aš
[za-am=]pa
[(n)]a-a-nu-um=pa=du
[z]i-la=pa=wa=(a)ta-a=t-ta
-]ti-la-za-aš-pa-aš
na-a-nu-um=pa-a=m-ma-aš
UDU-iš=pa=(a)ta  ]x
na-a-wa=pa
u-ra-an-ni-iš=pa=ti
ta-a-ti-iš=pa=wa=ti=?a[-ta]
ha-ah-ha=pa-a=t-tar
KUŠ!ša-a-la=pa[
[   n]a-a-nu-ú-un=pa
dDu-ú-i-ni-iš=pa
za-a-aš=pa
GIŠ?da-ru-wa-aš-ša=pa
[t]a-a-ti-iš=pa=ti
ni-i-iš=pa=an
a-pí-en-za=pa
]x-ra=pa=wa=ti
na-a-nu-um=pa=(a)ta
EME-iš=pa=du
-š]a=pa=wa
a-ú-i-du=pa=aš=ta
tar-pa-tar-pa-at-ta=pa=aš
i-šar-ú-i-la-t)i=p(a=du=(w)a-an
GIŠIG=pa
i-šar-ú-i-la-t[i=p]a=du=(w)a-an
za[(-a-aš=pa
MUN-ša=pa-a=t-ta
a-ah-ša-a=pa=d[u
za-ú-i-in=pa=an
]x-ti=pa=du-u=t-ta
ha-la-ta=pa
ma-al-ha-aš-ša-a[š-ši-iš=pa=tar
na-nu=pa
[z(i-la=pa=wa=(a)ta-a=t-t)]a
[(ma-al-ha-aš-ša-)aš(-ši-iš=pa
u-ra-ya-an-ni=pa=ti
ma-al-ha-aš-ša-aš-ši-iš=pa=tar
LÚ.E.DÉ.A-iš=pa=an
ma-al-ha-aš-ša«-aš»-ši-iš=pa
[      -]du=pa=aš
GUD-iš=pa=(a)ta
i-pa-ma-an-za-aš=pa
ma-a-an=pa=ti=(y)a-aš
[ -]a-li-wa-az=pa=ku-wa-a=t-ta
[(na-a-nu-)]um=pa
[ -]x-ad-du=pa=aš
i-in-za-ga-an-za=pa
[za-a-aš=pa]
za-a-ú-i=pa
ti-i=p-pa=wa[(-)
n]a-a-nu-um=pa
ni-iš=pa=aš
ša-pí-ya-ti=pa-a[=t-ta
ma-a[l-ha-aš-ša-aš-ši-iš=pa=tar
za-am-pa
x-ti=pa
[L]Ú.E.DÉ.A-iš=pa=an
du-ú-wa-ša=pa-a=t[-ta
]x-an-za=pa=ku-wa
-]u-wa-a-na=pa
[             ]x-a-ti=pa
ša-p[í-]ya-ti=pa=a=t-ta
GIŠtu-u-ra-a-ti=pa=(a)ta
ku-wa-ar=pa
i-šar-ú-i-l]a-ti=pa[-du=(w)a-an]
ú-pa-at-ta=pa=wa=du
[ti-y]a-am-mi-iš=pa=ti
ta-a-ti-iš=pa=wa=(a)ta
i-šar-ú-i-l(a-ti=pa=)du=(w)a-an
ma-an-na-u-wa-an-za=pa
URUDU=pa=tar
[ ]x-a-ma-an=pa=ti=(y)a-ta
a-an-ta=pa-a=t-ta
-]ni-iš-ši=pa=ku-wa
ma-a-am=p]a